Du-Mor Recycling 6404 N. Perry, Spokane Wa 509-489-6482 www.dumorrecycling.com